CMG จัดซื้อจัดจ้าง

CMG เปิดโอกาสให้คุณ
มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับเรา

การลงทะเบียนผู้ขาย

ข้อมูลผู้ขาย

ประเทศขึ้นทะเบียนผู้ขาย*


เพิ่มที่อยู่

อีเมลสำหรับส่งเอกสาร

ข้อมูลธุรกิจ

เอกสารสำคัญ

ไฟล์ที่แนบมา*
  • รองรับไฟล์ .jpg, .jpeg, .png, .pdf เท่านั้น
  • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
  • เอกสารแนบทั้งหมดต้องถูกลงนามรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บันทึก
1. กรณีร้านเป็นนิติบุคคล

1.1 หนังสือจดทะเบียนบริษัท

1.2 ภพ.20

1.3 สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร (ในกรณีที่ร้านค้าเป็นการโอนเงินผ่านธนาคาร)

1.4 ภพ.09 (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่)

2. กรณีร้านเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

2.1. สำเนาหนังสือจดทะเบียน

2.2 เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

2.3 สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร)

2.4 หนังสือจัดตั้งคณะบุคคลหรือหนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ (กรณีร้านเป็นกลุ่มบุคคลหรืออยู่ห่างไกลจากหุ้นส่วนสามัญ)

2.5 หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์

คำถามที่พบบ่อย

โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
procurement-cmg@cmg.co.th

อยากเป็นผู้ขายกับ CMG ต้องทำอย่างไร ?

นโยบายจัดซื้อเป็นอย่างไร ?

รอผลตอบรับการสมัครเป็นผู้ขายประมาณกี่วัน ?

จะเพิ่มเอกสารประกอบการพิจารณาผู้ขายได้อย่างไร

ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ขายกับ CMG ได้